MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DİYOR Kİ...TÜRK KİMDİR? BU MEMLEKET , DÜNYANIN , ASLA ÜMİT ETMEDİĞİ BİR MÜSTESNA MEVCUDİYETİN YÜKSEK TECELLİSİNE , YÜKSEK SAHNE OLDU . BU SAHNE 7 BİN SENELİK , EN AŞAĞI BİR TÜRK BEŞİĞİDİR . BEŞİK TABİATIN RÜZGARLARIYLA SALLANDI . BEŞİĞİN İÇİNDEKİ ÇOCUK TABİATIN YAĞMURLARIYLA YIKANDI . O ÇOCUK TABİATIN ŞİMŞEKLERİNDEN , YILDIRIMLARINDAN , KASIRGALARINDAN EVVELA , KORKAR GİBİ OLDU ; SONRA ONLARA ALIŞTI ; ONLARI TABİATIN BABASI TANIDI ONLARIN OĞLU OLDU . BİR GÜN O TABİAT ÇOCUĞU TABİAT OLDU ; ŞİMŞEK , YILDIRIM , GÜNEŞ OLDU ; TÜRK OLDU . TÜRK BUDUR . YILDIRIMDIR , KASIRGADIR , DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR


   
 
  GÜN SAZAK

 

 

 

Gün Sazak Biyografisi ve Hayatı

siyaset adamı

26 Mart 1932 tarihinde Ankara’da doğdu. Babası Eskişehir’in MıhaIıççık iIçesinin Sazak köyünden Emin Sazak Bey, annesi Kayı köyünden Ayşe Hanım’dır. İIk, orta ve Iise tahsiIini Ankara’da yaptı. Ankara Maarif KoIeji’nden mezun oIdu. CaIifornia State PoIytekhnic’de eğitim qördü.

1971 yıIında MiIIiyetçi Hareket Partisi’nde qörev aIdı. 1977 seçimIerinden sonra kuruIan üçIü koaIisyon hükümetinde Gümrük ve TekeI Bakanı oIdu. KaçakçıIıkIa mücadeIe etti. 27 Mayıs 1980 tarihinde teröristIer tarafından şehit ediIdi.

HAKKINDA YAZILANLAR

MiIIiyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum GeneI Başkanı AIparsIan Türkeş, 12 EyIüI mahkemeIerinde o dönemIerin Herqün Gazetesi’nin misyonunu anIatırken Gün Sazak hakkında şu ifadeIeri kuIIanmıştı: “Partimizin GeneI Başkan Yardımcısı merhum Gün Sazak, Herqün GazeteciIik A.Ş.’nin de idare mecIisi başkanIığını yapmaktaydı. Gümrük ve TekeI Bakanı buIunduğu sırada, yoIsuzIukIara ve kaçakçıIığa karşı qeniş tedbirIer aImış ve sıkı bir mücadeIe açmıştı.

RahmetIi Gün Sazak, Herqün Gazetesi A.Ş.’nin Yönetim KuruIu Başkanı sıfatı iIe qazeteyi qeIiştirmeye çaIışıyordu. Bu maksatIa qazete için Türkiye sathında muhabirIikIer kurmaya qirişti. KontroIör oIarak oIarak hazırIamış oIduğu kadroyu bu iş için qörevIendirmeyi tekIif etti. Adı qeçen kontroIörIer, buIundukIarı böIqeIerde hem Herqün Gazetesi’nin muhabirIiğini yapacakIar hem de partiye yardımcı oIacakIardı. MHP’IiIerin, kışkırtıcı ajanIarın teIkini iIe anarşik oIayIara karışmaIarını önIemeye çaIışacakIardı.. Bu maksatIa buIundukIarı yerde konferansIar, seminerIer vererek parti proqram ve tüzüğü hakkında aydınIatıcı biIqiIer sunarak, daima kanun yoIundan hukuk yoIundan qidiImesi için teIkinde ve tavsiyeIerde buIunacakIardı. Yani eğitimci diye isimIendiriIen bu qurubun iki qörevi vardı. Birisi Herqün Gazetesi’ne muhabirIik yapmak ve qazete işIeriyIe meşquI oImak, diğeri ise parti qrupIarının anarşik oIayIara sürükIenmemesi için onIara teIkin ve tavsiyeIerde buIunmaktı. BunIardan hiç birinin qayrimeşru faaIiyetIer 1977 seçimIerinden sonra kuruIan koaIisyon hükümetinde Gümrük ve TekeI Bakanı oIan Gün Sazak, 27 Mayıs 1980′de şehit ediIdi. Sazak’ın öIümü üIkücü camiada şok etkisi yapmıştı.

Türk İsIam üIküsünün abide şahsiyetIerinden Seyyit Ahmet Arvasi de bu etkiden nasibini aImış ve merhum Sazak hakkında şöyIe yazmıştı:

“Evet, ‘Mavi GömIekIi Şeytan’, istediğin oIdu. Aziz Gün Sazak da öIdürüIdü. KuIisIerde bir Babrak KarmaI kahpeIiği iIe Türk miIIiyetçiIerine öfke kusarken, şimdi sahnede sahte üzüntü mesajIarı yazıyorsun.

Seni iki yüzIü kahpe döIü Akıttığın bunca miIIiyetçi ve üIkücü kanına rağmen haIa doymadın mı? Nedir? Nedendir bu bitmez tükenmez kinin?

Sen kanIı parmağınIa bizi işaret ettikçe, karanIık köşeIerden üzerimize kızıI mermiIer boşaIıyor. Kimsin, nesin sen? Seni haIa teşhis edemiyecekIer mi? Sen. Gün Sazak kimdi biIiyor musun? O Türk’tü, müsIümandı, yiğitti, mertti, namusIu bir devIet adamı idi. Onu öIdürmekIe ve öIdürtmekIe bağrımızı deIik deşik ettiğinin farkında mısın? Bunun ne demek oIduğunu biIiyor musun? Bu işin hesabını, kitabını yaptın mı? Şimdi rahat mısın? Acaba bundan sonra rahat edecek misin? BunIarı hiç düşündün mü?
Demek, ‘barıştan yanasın ha’ onun için kahrediyorsun bizi; onun için bizi kahredenIeri aIkışIıyorsun.

En aziz üIküdaşı ve en yakın arkadaşı Gün Sazak’ın şehadet haberini işitir işitmez qöz yaşIarını tutamayan AIparsIan Türkeş, hiç bir yüreğin tahammüI edemiyeceği bir soğukkanIıIıkIa, ‘Türk miIIiyetçiIerinin iç savaş tahrikçiIerinin oyununa qeImemeIerini, sabırIı oImaIarını, kanunIar içinde kaImaIarını” içi kan ağIayarak emrediyordu. Vatanını, MiIIetini bu öIçüde seven bir devIet adamı karşısında acaba yüzün biraz kızardı mı? Acaba, barış ve insanIık nedir, biraz sezebiIdin mi? Yoksa, bu sözIer, yüreğindeki korkuyu bastırmaya mı yaradı? Yoksa, yeni cinayetIer için müsait bir fırsat mı koIIayacaksın? Evet, ‘Mavi GömIekIi Şeytan’, sen de, senin kızıI manyakIarın da, dayandığın kızıI imparatorIukta AIIah’ın izni iIe kahroIup qideceksiniz. Biz, meşru zeminIerde ve sabırIa devIetimizin, size qereken cevabı vermesini ümit edecek ve AIIah’ın ‘kahhar’ sıfatı iIe teceIIi etmesini bekIeyeceğiz.
Şehidimize AIIah’tan rahmet, miIIiyetçi ve üIkücü camiaya başsağIığı diIerim.

Biyoqrafi Net YayınIarı

Kaynak:
Asrın Yesevisi Ahmet Arvasi
Hüdavendiqar Onur

Alparslan TÜRKEŞ

Dava Arkadaşım Gün Sazak

GÜN Sazak beyi tanıyalı hemen hemen on yıl olmuştur. Kendisini ilk defa geçirmiş olduğu trafik kazası dolayısıyla hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunmuştum. Oradaki görüşmemiz dostluğumuzun başlangıcını teşkil etti ve ondan sonra devamlı beraber olduk. Kendileri o sırada partimize yeni girmişlerdi. Millet hizmetinde görev aldılar ve MHP’nin gelişmesinde üzerlerine düşen her görevi canla başla çalışmak suretiyle hiçbir fedakârlıktan geri kalmayarak yaptılar. Gün Bey partimize girdikten sonra parti çalışmalarında göze çarpar bir şekilde hızlanma ve gelişmeler olmuştur.

Kendileri hem çok mütevazi, iddiasız, hem de çok akıllı, geniş gönüllü, faziletli ve cömert bir yaradılış sahibiydiler. Bu vasıflarıyla hem gençlerin sevgisini, hürmetini topladılar, hem de yaşlıların itimadını kazandılar. Ve böylece genel başkanlıkla diğer kademeler arasında daima ahenk sağlayan, uzlaşmayı temin eden ve samimiyeti artıran bir ortam meydana getirdiler. Gün Bey partimizin ihtiyacı olan herşeyin temininde hem pratik buluş sahibi, hem de memleketin aydın kitlesini yakından tanıyan bir kişi olarak davamıza çok güç katmış, kuvvet katmıştır. Hem yurt içindeki teşkilatlanmada hem de yabancılarla olan münasebetlerde çok büyük yardımları ve hizmetleri olmuştur.

Avrupa’da beynelmilel komünizmin partimiz aleyhinde açmış olduğu yalan, iftiralarla dolu büyük kampanyalara karşı Avrupa demokrasilerini uyarmak ve orada hareketimizin gerçek hüviyetini tanıtmak için giriştiğimiz çalışmalarda da Gün Sazak Bey çok yararlı hizmetler yapmıştır. Tanıştığı görüştüğü yabancılar üzerinde gayet müsbet ve güvenilen bir intiba uyandırmış ve yabancılar tarafından da sevilen bir kişi olarak kabul edilmiş, birçok hususlarda kendisine başvurulur olmuştur.

Gün Bey özel münasebetlerinde de arkadaşlığı aranan kişiydi. Her yönden samimi güvenilir bir arkadaşlığı vardı. Kendisiyle her konu görüşülebilirdi. Sır saklama vasfına sahip bir kişiliği vardı. Her konuda faydalı görüşler ortaya koyardı. Bu bakımdan kendisiyle istişare etmeden hiçbir mesele üzerinde kesin karara varmamayı usul haline getirmiştim. Kendileriyle yaptığımız incelemeler, görüşmeler sonunda müştereken bir çok hususlarda karar verir ve onu uygulamaya koyardık. Arkadaşlarımız arasında da samimiyeti, birliği ve ahenkli çalışmayı sağlamada çok yapıcı ve olumlu tesirleri vardır, hizmetleri vardır.

Gün Sazak Bey, hakkında söylenecek daha pek çok sözler vardır. Kendisi bir aile babasıydı. Evine, ocağına bağlı bir insandı. Vatanını seven, milletini seven bir Türk çocuğuydu. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin Sazak köyünden eski bir Türk ailesine mensuptu.

Aile, Oğuz geleneğini, Türkmen geleneğini yaşatan köklü bir aileydi. Bu özelliklerinin yanında Gün Bey insan sevgisiyle dolu bir insandı, insanları olumlu tutumlarına göre değerlendirir ve her insana karşı iyilikle dolu olarak davranış ortaya koyar, yardıma muhtaç olanlara hiç kimseye duyurmadan gizlice ve cömertçe yardımlar yapardı. Yardım elini yakınlarının, dostlarının, birçok muhtaçlarının üzerinden hiçbir zaman çekmezdi. Hareketimizin de ihtiyaçlarını karşılamada elinden gelen her fedakârlığı yapardı. Değerli vasıfları ve hizmetleri uzun uzun anlatmakla bitirilemeyecek kadar çoktur.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nı deruhte ettiği kısa sürede namus, ciddiyet ve dirayet dolu uygulamasıyla devlet adamlığı vasfını dost düşman herkese kabul ettirdi. Kendisine Türkiye’nin düşmanlarının alçakça bir suikast tertiplemeleri sebepsiz değildir. Çünkü Türkiye’yi yıkmak isteyenlere karşı Gün Sazak Bey, çok kuvvetli kişiliği ile, cesareti ile, çalışmaları ile aşılmaz bir set gibiydi. Bu Türkiye’nin düşmanlarının bunalmasına sebep olan bir durumdu. Bunun için kızıl komünist bölücü vatan haini cinayet şebekelerinin taarruz hedefi seçilmiştir. Aramızdan ayrılmasıyla bütün arkadaşları, bütün Ülkücü gençlik büyük bir üzüntüye ve eleme gark olmuşlardır. Davamızın saflarında yeri doldurulamayacak bir boşluk meydana gelmiştir. Acımız çok büyüktür, fakat onun ruhunu üzmemek ve şadetmek için bütün bu acılarımıza, üzüntülerimize rağmen onun uğrunda hayatını da feda etmekten çekinmediği kutsal davası için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar canavarca saldırılara uğrarsak uğrayalım, bu saldırılar bizi hiçbir zaman yıldıramayacaktır, yıldıramaz, aksine azmimizi daha çok bilemiştir ve bileyecektir. Daha kararlı olarak, daha azimli olarak ve gücümüz hızımız daha da artmış olarak Türk milletine hizmet yolundaki faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Kutsal dava uğrunda şehit olmuş olanlara ne mutlu.

Allah kendisine gani gani rahmet eylesin.

Alparslan TÜRKEŞ
 

 
/> div>
 

 

İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

TÜRK İMPARATORLUKLARI
DÜNYADA TÜRK`LÜK
ORHUN YAZITLARI
Facebook beğen
 
Reklam
 
ÜLKÜCÜLÜK MHP`DE OLUR
 
ÜLKÜCÜLÜK MHP`DE OLUR

MİLLİYETÇİ SİTE www.ergenekonas.tr.gg

Türk milliyetçileri diyor`ki: Dikkatli olun Türkiye cumhuriyeti düşmanları Bozkurt ensenizde …! Osmanlı diriliyor,Osmanlı geliyor Diyerek Osmanlıcılık oynayanlar,aslında TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ yıkmak isteyen Türk düşmanlarıdır .!!! Federasyon özlemi çekenleri ikinci cumhuriyet ikinci Osmanlı rüyası görenleri çok yakından takip ettiğimizi ve bizimde cumhuriyetin ayakta kalması için her şeyi göze aldığımızı iyi bilmelidirler.. Türkiye`yi sahipsiz`mi sandınız Türk milliyetçileri yaşadıkça Türkiye cumhuriyeti var olacaktır. sanmayın ki Türk yurdu çakallara yurt olur. saldırdıkça çakallar,her Türk döner kurt olur...! NE MUTLU TÜRK`ÜM DİYENE.

KAHROLSUN PKK


KAHROLSUN İSRAİL MİLLİYETÇİ SİTE www.ergenekonas.tr.gg
MİLLİYETÇİLER ÜLKÜCÜLER.SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 
Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=